Роль  сім’ї  в    процесі  інтегрування    дитини  з  особливими  освітніми  потребами в соціокультурне середовище 

 Важлива  роль  у  процесі  соціального  інтегрування  дитини  з  порушеннями  психофізичного  розвитку  відводиться  сім’ї,  яка  в  ідеалі  виступає  одним  із  основних  факторів  її  «входження»  в  систему  суспільних  відносин.  Особливості  сім’ї, її активності у процесі розвитку й освіти дитини визначає її психофізичний і  соціокультурний  статус  в  майбутньому,  рівень  реабілітаційного  та  соціально‐ інтеграційного  потенціалу,  ступінь  готовності  до  інклюзивного  навчання  в  загальноосвітньому  навчальному  закладі.  Сучасна  сім’я  дитини  з  порушеннями  психофізичного розвитку поряд з традиційними функціями має виконувати і низку  специфічних,  у  зв’язку  з  наявністю  у  дитини  психічного  та  (або)  фізичного  порушення  розвитку  (абілітаційно‐реабілітаційна,  корекційна,  компенсаторна). Провідними функціями сім’ї є: відтворююча, виховна, господарсько‐побутова:

 1. Функція  відтворення  пов'язана  з  необхідністю  існування  людини  як  біологічного  виду.  В  багатьох  країнах  Європи,  і  в  Україні  також,  ця  функція  переживає  кризу:  зменшилась  кількість  шлюбів,  знизилась  народжуваність,  поглиблюється  процес  старіння  населення.  Все  це  зумовило демографічну кризу в Україні. 

2. Функція  виховання  засвідчує,  як  відбувається  процес  виховання,  які  пріоритети йому надаються. Але в часи змін у суспільстві саме сім'я стає  механізмом  моральної,  психологічної  підтримки  людини.  Збереження  сімейних  традицій  –  ось  що  стає  головним  у  періоди  історичних  випробувань.  Саме в  сім’ї  з’являються і акумулюються  родинні  цінності, формується історична самосвідомість людини, її гордість за свою родину, свій народ, віра в його майбутнє. В сім'ї закладаються основи виховання  та формування майбутньої особистості, через неї передаються нащадкам  духовні  надбання,  життєвий  досвід,  трудові  навички,  національний  менталітет. 

3. Господарсько‐побутова  функція  безпосередньо  пов’язана  з  попередньою.  Зі  створенням  сім'ї  у  подружжя  виникають  зобов'язання  одне  перед  одним.  В  першу  чергу  це  пов'язано  зі  спільною  трудовою  діяльністю у сім'ї. Саме в сім'ї всі починають вчитися відповідальності, й  обов'язок  кожного  члена  роботивиконувати  певну  роботу.  Спільне  ведення  домашнього  господарства  й  економічне  забезпечення  сім'ї  в  сучасних  умовах  обумовлене  зміною  ролей,  які  відіграють  у  ній  жінки. Дедалі  частіше  саме  вони  перебирають  на  себе  функції  годувальника. Незрідка – в сім’ях, які виховують дитину з порушенням психофізичного  розвитку. Досліджувачі  проблем  сімейних  стосунків  відзначають, що  нинішній  соціально‐економічний  стан в державі призвів до:

  • кризи сім’ї, що спровокувало відчуження між батьками й дітьми;
  • втрати традицій народної педагогіки; 
  • низького рівня загальнопедагогічних знань батьків;
  • неповаги й недовіри батьків і педагогів один до одного тощо. 

Сім’я як соціальний інститут перебуває у стані  гострої кризи, що, звичайно, негативно  впливає  на  виконання  нею  основних  функцій,  тобто  на  її  життєздатність:  матеріально‐економічне  забезпечення,  житлово‐побутові  умови. Це, в  свою  чергу,  створює  певний морально‐психологічний  клімат, який впливає  на духовність сім'ї, виховання дітей, організацію вільного часу членів родини. Особливої    уваги    потребують  сім’ї,  які  мають  дітей  з  порушеннями  психофізичного  розвитку,  оскільки  саме  в  таких  сім’ях  спостерігаються  зміни  на  соціальному,  психологічному  та  соматичному  рівнях.  Наявні  у  дитини  психофізичні вади призводять до змін у всій сімейній системі. Реалізація батьками  виховної  функції  виявляється  утрудненою  і  потребує  допомоги  та  підтримки  з  боку різних фахівців медичного та психолого‐педагогічного профілю. Є проблеми і  родинного  виховання.  Сучасна  сім’я  дитини  з  порушеннями  психофізичного  розвитку  досить  рідко  може  виступати  в  якості  дієвого  фактора  її  соціального  інтегрування. Основними причинами такої ситуації є:  

  • низький економічний статус багатьох сімей;
  • відсутність  будь‐якої  дієвої  підтримки  з  боку  держави  (в  т.ч. просвітницької); 
  • негативне соціальне ставлення.  

 Родина  з  дітьми,  що  мають  особливі  освітні  потреби  –  це  категорія,  яка  належить  до  «групи  ризику».  Відомо,  що  кількість  психічних  (невротично  й  психосоматичних)  розладів  у  сім’ях  з  дітьми,  що  мають  обмежені  можливості  вище  вдвічі,  ніж  у  родинах,  що  не  мають  дітей  –  інвалідів.  Ці  та  інші  фактори  призводять до того, що самі батьки в багатьох випадках створюють перешкоди у  реабілітації  дітей  з  обмеженими  можливостями.  Але  й  у  тому  випадку,  коли   батьки  займають  більш  конструктивну  позицію,  вони  відчувають  емоційне  перевантаження й мають потребу в особливих знаннях про проблеми здоров’я та  розвитку своєї дитини. Сім’я  в  процесі  виховання,  соціального  інтегрування  дитини  з  особливими  потребами  зіштовхується  з  величезною  кількістю  труднощів.  Це  і  відсутність  психолого‐педагогічного  супроводу,  необхідного  медичного  лікування, реабілітаційної  допомоги  дітям  тощо.  Часом  найближчі  для  хворої  дитини  люди  самі  перебувають  у  стані  хронічного  стресу,  викликаного    недугою  дитини, обставинами  лікування,  виховання,  навчання,  професійного  становлення  своєї  особливої  дитини.  Все  це  ускладнює  соціальну  інтеграцію  дитини,  що  має  обмежені можливості в середовище її здорових однолітків. Інклюзія має сприяти  залученню  батьків  до  вирішення    цих  проблем,  а  батьки,  в  свою  чергу,  мають   авчатися співробітництву задля максимально комфортного процесу виховання та  навчання дитини з особливими потребами.

Домашня допомога  

Існує  чимало  способів  домашньої  допомоги  дитині,  яка  навчається  в  інклюзивному  середовищі:  обговорення  шкільних  подій, допомога  у  виробленні  та  тренуванні  нових  навичок,  обговорення  навчальних  дисциплін  та  шкільних  досягнень. При  цьому  батьки  дають  зрозуміти  дитині,  що  їм  важливо  чути  про  її  навчальні  здобутки,  радощі  й  труднощі.  Батьки  повинні  запитувати  свою  дитину  про друзів, що вона робить на перервах, про успіхи під час виконання спеціальних  завдань,  тощо.  Необхідно  цікавитися  також  планами  на  завтра  та  майбутніми  подіями. Коли  батьки  говорять  з  дитиною  про  здобутий  навчальний  досвід,  то  визнають її старання, витрачені зусилля, досягнення. Це дасть їм змогу визначити  поточні  потреби  й  розпочати  створювати  стратегії,  щоб  допомогти  своїй  дитині  саме у цих сферах. Стратегії залежатимуть від її здібностей та потреб. Для деяких сімей достатньою формою комунікації зі школою будуть записи  у щоденнику. Батьки та вчителі можуть обговорити найкращий формат співпраці й  щодня записувати до щоденника, що дитина робила, нагадування чи запитання, а  також хороші новини. Таким чином і батьки, і шкільний персонал поінформовані  про  все,  що  відбувається  щодня.  Цю  інформацію  можна  використати  під  час  розмови  з  дитиною,  попрацювати  над  уроками  та  з'ясувати  інші  труднощі. Інститут спеціальної педагогіки  НАПН України  60 Ефективність  щоденника  залежить  від  постійного  його  використання  як  учителями, так і батьками. Під  час  тренування  відповідей,  мовленнєвих  навичок,  читання  або  перевірки слів батьки можуть бути для дитини слухачами. За допомогою простих  ігор або карток можна покращити базові навички – виконання математичних дій, запис слів по буквах, впізнавання нових зображень чи слів зі словника. Знаючи,  які  завдання  поставлено  дитині,  батьки  зможуть  допомогти  їй  підготуватися  до  їх  виконання.  Крім  обговорення  цього  завдання  з  дитиною, батьки ще можуть проконсультуватися з учителем – часто у школі до щоденника  записують  майбутні  події,  дні  контрольних  робіт  і  наступні  заплановані  шкільні  заходи. 

Батьки повинні знати, що вивчає їхня дитина 

 Батьки  мають  дізнатися,  над  якими  навичками  та  поняттями  дитина  працюватиме протягом навчального року. Є щорічні програми для кожного класу, в яких визначаються теми та навички для кожного предмета, їх можна отримати в  школі – запитати вчителів або завуча. Якщо учні навчаються за  спеціальними програмами, то специфічні поняття  та  навички,  над  якими  вони  працюватимуть  протягом  навчального  року, викладено в ІНП учня. Послідовність тем можна обговорити з учителем. Знаючи, що вивчатиме дитина, батьки зможуть більше уваги приділяти цим  темам вдома, аби вдосконалювати нові навички, краще засвоювати інформацію. Наприклад, якщо дитина на одному з предметів вивчає таке специфічне поняття, як  «відчуття»,  то  вдома  батьки  зможуть  більше  уваги  звертати  саме  на  це  й  пояснювати, як людина за допомогою відчуттів отримує інформацію.

 Важливість визнання досягнень  

Батьки  повинні  знати: варто  демонструвати  дитині,  що  її  досягнення  в  навчанні  важливі  для  них.  Якщо  вона  зробила  щось  своїми  руками,  варто  розмістити  цю  річ  на  видному  місці.  Так,  малюнок  можна  вставити  в  красиву  рамку  й  повісити  на  стіну,  а  виготовлену  поштову  листівку  –  вкласти  у  конверт  і  надіслати бабусі та дідусеві.

 

Поради батькам та вчителям щодо соціальної реабілітації дітей з ДЦП

·        рання діагностика захворювання 

·        Процес реабілітації дітей з ДЦП повинен починатися відразу ж після народження

·        Безперервність реабілітації  

·        Спільна  і спеціалізована освіта , обширна педагогічна та логопедична консультація

·        Корекційно-педагогічна робота має бути великою і комплексною, розвивати всі сторони  психіки, мови і моторики, а також попереджати і коригувати наявні порушення.

·        корекційна робота фахівців повинна будуватися не з урахуванням віку дитини, а в залежності від того, на якому етапі психомовного розвитку він знаходиться.

·        Давати можливість опановувати різними трудовими навичками, творчий розвиток, спілкування з однолітками, ігрова діяльність

Основними завданнями виховно-педагогічної роботи з дітьми, що страждають ДЦП, є такі, як:

·        Розширення запасу знань і уявлень про навколишній світ підопічних;

·        Гігієнічне виховання;

·        Формування математичних уявлень;

·        Розвиток мислення, пам'яті та уваги; Розвиток їх мовного спілкування з оточуючими однолітками і дорослими;

·        Розвиток дрібної моторики, сенсорних функцій, кінестетичного сприйняття і стереогноза;

·        Виховання навичок самообслуговування.

 

Механізм забезпечення інклюзивного навчання має поетапну діяльність:

1.   Дитина з особливими освітніми потребами до вступу у дошкільний навчальний заклад, школу проходить обстеження на ПМПК.

2.   Батьки дитини мають право вибирати адекватно навчальний заклад, де вона буде навчатися.

3.   Навчальний заклад організує педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів для здійснення корекційно-педагогічної роботи з відповідною групою дітей і кожним окремо.

 

Рекомендації вчителям загальноосвітніх шкіл

для успішної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками:

·     ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень психофізичного розвитку дитини;

·     вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини;

·     ураховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального фізичного розвитку учня;

·     бути добре ознайомленим з приладами, які використовують його учні з порушеннями зору і слуху, перевіряти придатність слухових апаратів, стежити за чистотою окулярів;

·     навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне середовище для дітей з різними потребами;

·     зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи з дітьми членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків;

·     вивчати головні принципи і стратегії колективної командної роботи;

·     навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час занять;

·     закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні;

·     навчитися адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до специфічних потреб дітей;

·     створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу;

·     формувати в дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до соціального середовища. повагою до дітей та батьків.

 

Види адаптації і пристосувань для дітей з особливими освітніми потребами

 

Види адаптації

Характеристика

Приклади

Пристосування середовища

Модифікація фізичного оточення

Обладнання кімнати похилими пандусами, якщо в класі є діти, що пересуваються на інвалідних візках або за допомогою милиць. Збільшення або зменшення інтенсивності освітлення, якщо в класі є діти з порушеннями зору. Зменшення рівня шуму, якщо в класі є діти з порушенням слуху.

Адаптація навчальних підходів

Модифікація навчальних підходів і методик

Застосування методу поширення (того, що знає дитина). Епізодичне навчання в принагідних ситуаціях. Зміна темпу занять.

Адаптація матеріалів

Модифікація навчальних посібників, іграшок та інших матеріалів

Використання книжок, надрукованих великим шрифтом, якщо в класі є діти з порушеннями зору. Обладнання іграшок та іншого приладдя великими держаками, якщо в класі є діти з порушеннями моторних функцій.

Адаптація навчального плану

Модифікація навчального плану або завдань, визначених для дитини

Зміна тривалості або послідовності занять. Корекція завдань (приміром, якщо дитина ще не готова розпізнавати текст, завдання може бути модифіковане таким чином: «Дитина розпізнаватиме своїх однокласників на фотографіях, тоді як інші діти розпізнаватимуть свої написані імена»).

 

 

Поради вчителям загальноосвітніх шкіл,

які навчають у своїх класах дітей із порушенням інтелекту

(з легкою розумовою відсталістю)

 

1.   Підготувати дітей класу до того, що поряд з ними навчатиметься учень із особливими освітніми можливостями:

§ створити в класі демократичне середовище, налагоджувати між учнями дружні стосунки, щоб розумово відсталі діти відчули себе членами колективу;

§ привчати здорових дітей допомагати (за потреби), опікуватися розумово відсталими однолітками;

§ не припускати зневажливого ставлення до дітей з обмеженими можливостями здоров’я.

2.   Перед тим, як прийняти до класу дитину з легкою розумовою відсталістю, детально ознайомитися з її анамнестичними даними. З цією метою поспілкуватися з батьками дитини; вивчити медичні довідки; усвідомити, у чому першопричина (пологова чи післяпологова травма, хвороба в ранній період, вплив медикаментів тощо) хвороби.

3.   Вивчити спеціальну медичну та педагогічну (дефектологічну) літературу з метою з’ясування впливу різних видів ушкоджень (пологові травми, хвороби, психічні захворювання тощо) на процеси навчання і розвитку.

4.   Детально вивчити особливості розвитку психічних процесів дитини з легкою розумовою відсталістю (стан пам’яті, уваги, мислення, працездатності, темп роботи, прояви поведінки, стан емоційно-вольової сфери тощо).

5.   Ознайомитися з сучасними педагогічними підходами і методиками, які застосовують у спеціальних школах під час навчання дітей з легкою розумовою відсталістю. Необхідно мати в школі навчальні програми спеціальних шкіл (відповідного класу), щоб мати уявлення, якими знаннями, уміннями та навичками повинні оволодіти розумово відсталі діти на кінець навчального року.

6.   На кожну дитину з обмеженими можливостями необхідно скласти індивідуальний навчальний план (враховуючи тяжкість дефекту). До процесу складання плану бажано залучити практичного психолога.

7.   Знаючи специфічні особливості психічних процесів розумово відсталих дітей, коригувати їх під час навчання; враховувати в плануванні діяльності:

ü Розумово відсталі діти мають (як правило) слабку, короткочасну пам’ять, тому матеріал треба подавати невеликими «дозами» і звертати увагу на багаторазове повторення вивченого матеріалу. З цією метою урізноманітнювати прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, застосовувати дидактичні ігри. І лише після засвоєння цього матеріалу надавати більш складний новий матеріал.

ü У розумово відсталих дітей порушена активна увага. Треба застосовувати наочний матеріал для її активізації; чергувати види діяльності (більш складні завдання чергувати з більш легкими).

ü У цієї групи дітей переважає конкретно-наочне мислення. На нього і треба спиратись у викладанні навчального матеріалу. Для цього застосовувати зрозумілу яскраву наочність (предметні картинки, рахунковий матеріал, малюнок-схему до задачі тощо).

ü Діти з легкою розумовою відсталістю мають знижений темп роботи та працездатність. Значить, для них необхідно зменшити об'єм завдань та їх кількість, а складність повинна бути доступною. Для цього дітям можна давати індивідуальні картки із завданнями відповідної складності та перфокарти, у які треба лише вставити відповідну орфограму чи числову відповідь (і зовсім немає потреби переписувати це завдання в зошит, якщо дитина має слабкі чи недостатні навички письма).

ü Учні цієї категорії, як правило, не мають достатніх навичок самостійної роботи; потрібен постійний контроль за виконанням ними завдання (щоб вони не відволікалися та не втрачали напряму діяльності).

ü Діти з обмеженими розумовими можливостями потребують неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи іншого завдання. Тому вчитель має переконатись, як і наскільки точно учень зрозумів, що від нього вимагають, і лише після цього дозволяти виконати завдання. У разі потреби необхідно надати учневі додаткові роз’яснення щодо виконання завдання.

ü Уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення до пізнавальної діяльності; запобігати й адекватно реагувати на зміни в психічній діяльності, поведінці та загальному стані дитини.

 

Рекомендації учителю, у якого в класі перебуває дитина з вадами зору

Рання діагностика порушень зору в дітей дає змогу вчасно надати їм необхідну допомогу. Сучасні технології (комп'ютери, спеціальні оптичні та відеопристрої) дають можливість багатьом дітям із поганим зором навчатись у звичайних класах. Зрозуміло, що для цього треба мати відповідні навчальні матеріали та посібники – книжки, надруковані збільшеними літерами і шрифтом Брайля, тексти на стрічках тощо.

У процесі роботи з такими дітьми слід концентрувати увагу на розвитку вміння слухати і спілкуватися, на орієнтації і пересуванні, а також на розвитку навичок, необхідних у повсякденному житті. Учні з поганим зором і практично сліпі можуть потребувати допомоги вчителя під час користування спеціальними пристроями, що дають їм можливість ефективніше використовувати залишковий зір.

Діти зі складними вадами потребують широкого, багатопрофільного підходу. У роботі з ними наголос слід робити на розвитку самообслуговування і побутових навичок.

Деякі діти з вадами зору можуть використовувати периферійне бачення. У таких випадках, навіть якщо голова учня повернута вбік, це не означає, що він на вас не дивиться.

Детально ознайомлюйте дітей із розташуванням предметів і матеріалів у класі. За будь-яких змін у їх розміщенні робіть це знову. Для позначення різних зон та центрів діяльності в класі можна використовувати різні види покриття на підлозі або знаки, придатні для тактильної ідентифікації.

Діти з поганим зором значною мірою спираються на інформацію від інших органів чуття. Тому треба стежити за тим, щоб загальний рівень шуму в класі не був надто високим. Заохочуйте незалежність дітей, облаштовуйте класне середовище так, щоб вони могли діяти самостійно. Сповіщайте дітей про будь-які зміни в класі. Призначайте дітям з поганим зором особисті шафки в кінці ряду, щоб їм легко було їх знаходити. Використовуйте світлі, яскраві предмети різних розмірів і форм для візуальної стимуляції.

Доручайте іншим дітям називати себе і розповідати про свої заняття, коли дитина з поганим зором наближається до якого-небудь центру діяльності або ігрової зони. Описуйте дітям події, що відбуваються поруч. Під час вивчення нових умінь станьте за дитиною і продемонструйте правильну послідовність дій, рухаючи її руками. За потреби зробіть це ще кілька разів, поступово зменшуючи свою допомогу.

Перед тим як починати нове заняття, розкажіть дітям, що відбуватиметься. Чорне або контрастне обрамлення по периметру аркуша паперу може полегшити малювання дитині із залишковим зором.

Здебільшого діти з вродженою і ранньою постнатальною патологією органу зору зазнають тривалої сенсорної та психічної депривації. Внаслідок цього рівень загального психічного розвитку дитини не відповідає його календарному віку. Його пізнавальна діяльність здійснюється на вузькій сенсорній базі, дуже бідному та спотвореному зоровому досвіді (або цілковитій його відсутності) і невмінні його накопичувати, оперувати ним.

Тому завдання педагога в загальноосвітньому закладі – включити потенційні можливості, компенсаторні механізми організму, навчити дитину самостійно пізнавати навколишній світ та користуватися збереженими аналізаторами, накопиченим досвідом, знаннями.

Труднощі дітей із вадами зору в пізнавальній діяльності пов'язані з недостатнім оволодінням моторикою свого тіла, орієнтуванням у малому та великому просторі, зорово-моторною координацією ока («рука-око»). Проте вони не в змозі самостійно організувати не тільки свою пізнавальну, навчальну діяльність, а й своє життя, свої ігри. Дітей доводиться спонукати до рухливості, до пізнавальної активності. Головним рушійним елементом є члени родини, вихователь, учитель та індивідуальний режим роботи.

Надзвичайно важливим моментом для організації навчального процесу слабозорих дітей має стати наявність відповідних конкретних уявлень про навколишній предметний світ і достатній досвід предметних та опера­ційних дій, які формуються в побутовій та ігровій діяльності.

Велике значення в навчанні незрячої дитини, компенсації сліпоти має мова, і не тільки її комунікативна функція, а й зміст мови, тобто за допомогою мови дитина отримує найбільше основної інформації про оточення під час спілкування в активній, предметній, ігровій та начальній діяльності. А внаслідок обмеженості (або відсутності) зорового сприйняття і формальності предметних та операційних дій мова має дещо формальний, неконкретний характер.

Отже, процес інтегрованого навчання слабозорої та сліпої дитини повинен мати спрямований корекційний індивідуальний характер і відповідати вимогам адаптації наочного матеріалу і процедури цієї роботи.

Основні принципи адаптації наочного матеріалу для дітей із порушеннями зору:

1.     Зображення на малюнках повинні мати оптимальні просторові й тимчасові характеристики (яскравість, контраст, колір, структура, співвідношення елементів). Контрастність пропонованих об'єктів і зображень стосовно тла має бути від 60 до 100 %. Негативний контраст краще. Краще сприймаються заповнені, силуетні фігури, ніж контурні.

2.     Дотримання в зображеннях пропорційності за величиною, кольором та формою відповідно до реальних об'єктів.

3.     Показ стимулюючого матеріалу слід здійснювати з відстані не більш ніж 30-33 см від ока дитини (сліпим – залежно від гостроти залишкового зору) під кутом від 5 до 45° відносно лінії погляду.

4.     Інформаційна ємність зображень і сюжетних ситуацій має бути обмежена з метою вилучення надмірності, що ускладнює впізнання. Тло, на якому подано об'єкт, має бути вільним від зайвих деталей.

5.     Хроматичні об'єкти повинні мати насичені кольори. Бажано використовувати жовто-червоні, жовтогарячі й зелені тони, особливо для дошкільників.

6.     Під час створення спеціальних наочних матеріалів для дітей із вадами зору необхідно використовувати сім типів зорових навантажень для дітей дошкільного віку (розроблених Л. Григорян) із метою корекції та охорони зору.

Під час використання загальних методик для слабозорих дітей необхідна адаптація їх процедури:

§  збільшення часу на експозицію завдань та малюнків через труднощі сприйняття, координації рухів руки та очей, необхідності тактильного контролю та додаткового обстеження, вивчення об'єктів;

§  під час постановки завдань і тестів переважним є вербальний спосіб, точні словесні інструкції (після відповідної словникової роботи);

§  тривалість зорової роботи не повинна перевищувати 15 хвилин;

§  логічне завдання, продуктивність розумових операцій слід оцінювати за їхньою результативністю, а не враховувати неточність рухів і сповільненість виконання.

Психологічними і педагогічними дослідженнями не виявлено прямої залежності розвитку мислення від порушень зору.

Однак низький рівень сформованості понять, розумових дій і операцій порівняно з дітьми з нормальним зором залежить від їхньої дошкільної підготовки в родині, точної діагностики і раннього початку здійснення корек­ції сенсорної сфери дитини з порушеннями зору.

Учитель інклюзивного класу, в якому навчаються діти із вадами зору, повинен:

o  знати ступінь порушення зору дитини, уявляти його індивідуальні можливості та потреби;

o  підтримувати тісний контакт із практичним психологом, тифлопедагогом і батьками дитини;

o  здійснювати на всіх заняттях роботу з навчання орієнтування в просторі;

o  використовувати всі збережені та порушені аналізатори;

o  продумати, де посадити такого учня (слабозору дитину – на першу парту в середньому ряді; тотально сліпа дитина може працювати за будь-якою партою);

o  якщо пропоновані корекційні та психотерапевтичні заходи не дають результатів, треба ставити питання перед адміністрацією школи про доцільність перебування дитини з вадами зору в інклюзивному класі.

 

Якщо в класі навчаються діти з вадами слуху

Інклюзивне навчання в системі загальноосвітніх закладів рекомендовано дітям із вадами слуху, як дошкільникам, так і школярам, з урахуванням основних критеріїв:

§  характеристика первинного дефекту;

§  особливості прояву вторинних дефектів;

§  діагноз, установлений хоча б у перший рік життя (краще до 3-х місяців, у крайньому разі – до 6 місяців);

§   одразу після встановлення діагнозу дитина починає постійно носити два слухові апарати (бажано 100 % цифрових);

§   після протезування під керівництвом сурдопедагога відбуваються спеціальні заняття з формування мови та слухового сприймання на слухозоровій основі, при цьому в навчанні бере активну участь родина (за пізнішого втручання успіху в розвитку мови буде досягнуто, але багато що в розвитку дитини буде непоправно втрачено);

§  дитина виховується в мовному середовищі;

§  рівень її психофізичного та мовного розвитку близький до нормального.

Мова дітей із вадами слуху відрізняється певними особливостями, які під час навчання обертаються на помилки у вживанні й написанні слів, у побудові речень, у розумінні прочитаного. Такі специфічні помилки не можна пояснити неуважністю, недостатнім старанням учня. Вони є наслідком неординарних умов його мовного розвитку.

Отже, якщо інклюзивне навчання рекомендоване глухим дітям і дітям, що погано чують, але мають високий рівень мовного розвитку, вони зіштовхуються з серйозними мовними проблемами, із якими в багатьох випадках не в змозі впоратися самостійно. їм потрібна грамотна корекційна допомога з боку фахівця (учителя-дефектолога), закріпленого за цією дитиною, який міг би надавати необхідну допомогу учневі, консультувати вчителів, вихователів і батьків.

Загальноосвітній навчальний заклад, приймаючи дитину з вадами слуху, повинен бути готовий розділити відповідальність за долю, навчання й виховання дитини з її батьками, з фахівцями, що рекомендували для неї інклюзивне навчання, з учителями-дефектологами, які здійснюють корекційну допомогу. Дитина з вадами слуху в класі потребує особливого ставлення до неї з боку вчителя протягом усього навчально-виховного процесу.

Учитель повинен:

§  застосовувати індивідуальне планування щодо засвоєння тих тем, які викликають утруднення в оволодінні навчальним матеріалом;

§  не повертатися спиною до такого учня під час усних пояснень;

§  контролювати розуміння дитиною завдань, інструкцій, запитань учителя та відповідей учня;

§  залучати батьків до закріплення нового матеріалу в домашніх умовах;

§  у корекційній роботі максимально використовувати випереджальний метод навчання;

§  частіше заохочувати дитину за позитивні відповіді;

§  не оцінювати незадовільно самостійні усні й письмові відповіді;

§  пам'ятати, що такий учень має сидіти за першою партою перед столом учителя для слухозорового сприйняття мовного матеріалу;

§  вимагати від батьків постійного носіння дитиною двох слухових апаратів.

Для підготовки дітей загальноосвітнього класу до спільного навчання з дітьми з вадами слуху рекомендуємо:

§  проведення бесід з дітьми й батьками про незвичайність нових учнів;

§  організацію спільних ігор під час перерв і після уроків;

§  організацію спільної діяльності на уроці, після уроків;

§  організацію взаємодопомоги дітям з вадами слуху;

§  частіше заохочувати таких дітей за позитивні вчинки, види діяльності;

§  відмову від покарань дітей з вадами, зауважень у некоректній формі.

Під час навчання дитини педагогічний колектив класу разом із психологом, логопедом і закріпленим учителем-дефектологом здійснюють діагностику утруднень у навчанні з базових предметів: української мови, читання, математики з наступним обговоренням результатів. Усі дані про дитину, її успіхи і невдачі в навчанні заносять у діагностичну карту в динаміці спостереження.

Якщо дитина з вадами слуху не може впоратися з програмою, необхідно вчасно й наполегливо ставити перед батьками питання про те, що в інтересах дитини необхідний перехід його в спеціальну установу, де їй буде забезпечено адекватну корекційну допомогу, що передбачає індивідуальну роботу. Визначення термінів початку інклюзивного навчання вирішують індивідуально з кожною дитиною та за бажанням її батьків. Передусім це залежить від вираженості проблем у розвитку.

 

Навчання дітей із ДЦП

 

Хвора на церебральний параліч дитина може мати чимало проблем у школі, тому їй потрібна індивідуальна допомога.

Для дітей до трьох років послуги можуть надаватися через систему раннього втручання. Фахівці працюють з батьками дитини над розробкою плану надання індивідуальних послуг родині. Цей план описує особливі потреби дитини, а також послуги, які має отримати малюк для задоволення цих потреб. План також визначає особливості родини, таким чином батьки та інші члени сім’ї знають, як допомогти малюкові, який страждає на церебральний параліч.

Для дітей шкільного віку, включаючи молодший шкільний вік, спеціальне навчання та супутні послуги надаються через шкільну систему. Персонал школи працює з батьками дитини над розробкою індивідуального навчального плану. Цей план схожий на попередній, що описує унікальні потреби дитини та послуги, які вона має отримати для задоволення цих потреб. Спеціальне навчання та послуги, що можуть охоплювати фізичну терапію, окупаційну терапію та логопедичну допомогу.

На додаток до терапевтичних послуг та спеціального обладнання дітям, які страждають на церебральний параліч, може знадобитися допоміжна техніка. Зокрема:

Комунікаційні пристрої (від найпростіших до найскладніших). Комунікаційні дошки, наприклад, з малюнками, символами, буквами або словами. Дитина може спілкуватися вказуючи пальцем або очима на малюнки, символи. Існують і більш складні комунікаційні пристрої, в яких використовуються голосові синтезатори, що допомагають дитині „розмовляти” з іншими.

Комп’ютерні технології (від електронних іграшок зі спеціальними кнопками до складних комп’ютерних програм, які працюють від простих адаптованих клавіш).

Здатність мозку після ушкодження знаходити нові шляхи для праці вражають. Проте батькам складно уявити майбутнє своєї дитини. Якісна терапія та догляд можуть допомогти, але найважливішим за лікування є любов і підтримка дитини батьками та друзями. Завдяки правильній комбінації підтримки, використання обладнання, додаткового часу та пристосування, всі діти, які страждають на церебральний параліч, можуть бути успішними учнями та мати повноцінне життя.

 

Поради педагогам

Дізнайтесь більше про церебральний параліч, про організації, які надають допомогу, та інформаційні джерела.

Інколи вигляд хворого на церебральний параліч справляє враження, що дитина не здатна навчатися як інші діти. Зосередьте увагу на конкретній дитині і дізнайтеся безпосередньо про її особисті потреби і здібності.

Дізнайтеся про стратегії, що використовують інші вчителі для учнів з особливими вадами. Довідайтеся про різні стилі навчання. Завдяки цьому ви зможете використати найкращі підходи для конкретної дитини, з огляду на її індивідуальні та фізичних можливості.

Шукайте нове. Запитуйте себе (та інших): „Як я можу адаптувати цей урок для дитини, щоб матеріал засвоювався максимально активно?”

Навчіться використовувати допоміжні технології. Знайдіть експертів у школі та поза її межами, які б допомогли вам. Допоміжні технології можуть зробити для вашого учня незалежним.

Пам’ятайте: батьки також є експертами. Розмовляйте з батьками учня відверто. Вони вам можуть чимало розповісти про свою дитину, про її особливі потреби та здібності.

Щоб робота команди стосовно задоволення потреб дитини із церебральним паралічем була успішною, потрібна взаємодія професіоналів з різних галузей. Команда має об’єднати знання своїх членів задля планування, впровадження та координації послуг для дитини.

 

Отже, успіх інклюзивного навчання залежить від грамотно організованого психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами як з боку спеціальної, так і з боку загальноосвітньої школи. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними і активними членами суспільства.