Корекційна робота з дітьми з РДА

О. Лютова, Г.Моніна пропонують про­водити корекційну роботу за такими основ­ними напрямами: 

1.         Розвиток відчуттів і сприйняття, зоро­во-моторної координації.

2.         Розвиток навичок самообслугову­вання.

3.         Розвиток мовлення та комунікативних здібностей.

Розвиток відчуттів і сприйняття, зорово-моторної координації

Щоб робота з аутичною дитиною виявилась ефективнішою, бажано починати її з розвитку психічних процесів, особливо від­чуттів і цілісного сприйняття. Значну увагу при цьому слід приділити розвитку тактиль­ного, зорово-тактильного, кінестетичного сприйняття. В іграх «Чарівний мішечок», «Угадай предмет» тощо описані конкретні прийоми роботи. Якщо у дитини низька мо­тивація до занять, то спершу дорослий може використовувати такий прийом: брати руку малюка та спрямовувати її, наприклад, обво­дити пальчиком геометричні фігури, контури об'ємних і намальованих предметів, при ць­ому чітко та неодноразово повторюючи їхні назви. Корисно запропонувати дітям склада­ти головоломки (на дотик, із заплющеними очима), мозаїки, «рамки Монтессорі».

Якщо цілісне сприйняття у дитини до­статньо розвинуте, можна проводити заняття з розвитку інших психічних функцій (увага, пам'ять, уява), залежно від її інтелектуаль­ного потенціалу.

Розвиток зорово-моторної координації та­кож необхідний у роботі з аутичними дітьми. Корисні заняття перед дзеркалом, коли ма­люк разом із дорослим дивиться на своє ві­дображення та повторює за ним назви час­тин тіла. Тому корисно розмістити у груповій кімнаті кілька дзеркал на рівні очей дитини. Час від часу дорослий може привертати увагу малюка до його відображення.

Аутичні діти люблять малювати на своєму тілі. Це допомагає їм усвідомити власне тіло, його частини та сприяє розвитку тактильних відчуттів. Тут допоможе така вправа: поклав­ши малюка на великий аркуш паперу, дорос­лий обводить контур його тіла, а потім разом, називаючи вголос частини тіла та  предмети одягу, вони зафарбовують цей контур. Ма­люючи окрему частину тіла, дорослий або просто називає її, або веде з нею діалог (гра «Розмова з тілом»). Крім цього, корисні такі ігри, як «Фізкультурники», «Покатай ляль­ку», «Покажи ніс» тощо.

З аутичними дітьми необхідно займатися фізичними вправами, адже це також допо­магає їм краще відчувати своє тіло, покращує координацію рухів.

Розвиток навичок самообслуговування

Оскільки для аутичних малят характерне зниження або відсутність мотивації до ви­конання певних дій (одягання, прибирання речей), важливо встановити з ними довірчі стосунки. Зрозумівши, що дорослі прийма­ють її такою, як вона є, дитина впевниться у власній безпеці, та, можливо, піде на кон­такт. Дитина з РДА постійно потребує візу­альної підтримки, тому при відпрацьовуванні навичок самообслуговування слід використо­вувати оперативні картки. Так, схему, що по­значає потрібну послідовність дій дитини при збиранні на прогулянку, можна нама­лювати на шафці. Корисні й ігри на кшталт «Малюнки, що розмовляють».

Розвиток мовлення та комунікативних здібностей

Розвиток мовлення здійснюється з ура­хуванням групи РДА. Так, займаючись із дитиною першої групи, дорослому необхідно особливо чітко промовляти всі слова, при цьому слід звернути увагу на ті з них, які дитина намагається вимовити. Називаючи предмети, треба їх показувати.

При роботі з дітьми другої групи слід по­силювати мовленнєву активність. Спочатку в мові можна використовувати прості фрази: «Візьми цукерку», — потім поступово дода­вати нові слова: «Візьми цукерку зі столу», «Візьми цукерку з письмового столу» тощо. Заняття мають відбуватися в атмосфері тепла, довіри. При навчанні читання слід викори­стовувати метод глобального читання. Дити­ні пропонують не окремі букви, а одразу ціле слово, написане крупно й чітко, підкріплене наочним зображенням.

Дітей третьої групи потрібно вчити ді­алогічного мовлення. На перших етапах дорослий більше слухає дитину, потім по­чинає ставити запитання. Пізніше малюку пропонують продовжити розповідь, казку або історію. При цьому важливо емоцій­но підтримувати дитину, не переривати її та вислуховувати до кінця.

Мовлення дітей четвертої групи, зазвичай, розвивається значно краще, ніж у поперед­ніх. Але робота з ними також потребує уваги дорослих. Необхідно викликати у малюка впевненість, не піддавати сказане ним по­стійній критиці.

У будь-якому випадку, незалежно від групи аутизму, з дітьми слід говорити якомога біль­ше, а заняття краще проводити у формі гри.

Розвиток комунікативних здібностей радимо проводити в ігровій формі. Дітям корисно грати в такі ігри, як «Рукавички», «Мінялки іграшок», «Створюємо мультфіль­ми» тощо.

Малятам з аутизмом властиві безцільні монотонні рухи, розгойдування. Відвернути їх від стереотипного ритму можна, викорис­товуючи емоційно насичені ритмічні ігри й танцювальні рухи.

Малювання фарбами (пензликами, штампа­ми й особливо пальцями) допомагає зняти зайве м'язове напруження. Для цього корисна також робота з піском, глиною, пшоном, водою.

 

АВА-терапія


На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних способів корекції аутизму є метод прикладного аналізу, або АВА-терапія.

Поведінкова корекція аутизму дітей дуже важлива. Її головне завдання - допомогти дитині з певними порушеннями в розвитку адаптуватися до навколишнього середовища і прийняти в житті суспільства найбільш повноцінну участь.

 

У чому суть методики?

Вона заснована на поведінкових технологіях і методиках, які дають можливість вивчати вплив факторів навколишнього середовища на поведінку аутиста і змінювати його, тобто маніпулювати цими факторами. Метод АВА-терапії має ще одну назву - модифікація поведінки. Ідея програми АВА полягає в тому, що будь-яка поведінка тягне за собою наслідки, і коли це дитині подобається, він буде повторювати ці дії, якщо ж не подобається - не буде.

 

Як це працює?


При даній методиці всі складні навички для аутистів, такі як контактність, мова, творча гра, вміння дивитися в очі, слухати і інші розбивають на окремі невеликі блоки-дії. Кожне з них потім розучують з дитиною окремо. У підсумку блоки з'єднують в єдиний ланцюг, яка утворює одне складне дію. Спеціаліст з лікування аутизму під час процесу розучування дій дає дитині з порушеннями аутичного спектру завдання. Якщо самостійно впоратися малюк з ним не може, навчальний дає йому підказку, а потім за правильні відповіді винагороджує дитини, при цьому неправильні відповіді ігноруються. На цьому заснована АВА-терапія. Навчання за даною методикою складається з декількох етапів.

Перший етап: починаємо з простого


Одним з вправ програми є «Мова-розуміння». Спеціаліст дає дитині певне завдання або стимул, наприклад, просить підняти руку, тут же підказує (піднімає вгору руку дитини), після винагороджує малюка за правильну відповідь. Зробивши кілька спільних спроб, малюк намагається зробити дію без підказки. Спеціаліст знову повторює дитині ту ж фразу і чекає від нього самостійного правильної відповіді. Якщо малюк відповідає правильно, без підказок, то отримує винагороду (його хвалять, дають щось смачне, відпускають грати тощо). Якщо вірної відповіді дитина не дає, завдання повторюють знову, використовуючи підказку. Потім малюк знову намагається все зробити самостійно. Вправа закінчують, коли дитина змогла без підказки дати правильну відповідь.

Коли 90% самостійних відповідей дитини на завдання фахівця є правильними, вводиться новий стимул, наприклад, просять кивнути головою. Важливо, щоб завдання були максимально різні між собою. Нове завдання відпрацьовують аналогічним чином.ава терапія навчання

Другий етап: закріплюємо матеріал


Після того як дитина добре освоїть друге завдання - «кивни головою», вправа ускладнюють. Вивчені дії чергують в довільному порядку: «кивни головою» - «підніми руку», «підніми руку» - «підніми руку» - «кивни головою» і так далі. Завдання вважаються освоєними, коли в 90% випадків дитина дає правильну відповідь при чергуванні вчинених вправ. За такою ж схемою вводять і відпрацьовують третій стимул і так далі.

 

Третій етап: узагальнюємо і закріплюємо


На цьому етапі отримані навички генерализуется. Коли дитина накопичив достатню кількість освоєних важливих стимулів («візьми», «дай», «йди сюди» та ін.), Приділяють увагу узагальненню. Вправи починають проводити в незвичних і неочікуваних місцях (на вулиці, в магазині, у ванній). Після чергують людей, що дають дитині завдання (спеціаліст, мама, тато, дідусь, бабуся).

Четвертий етап


Це завершальний етап. У якийсь момент дитина не просто освоює відпрацьовуються з ним стимули, але і починає розуміти нові завдання самостійно, додаткова відпрацювання вже не потрібно. Наприклад, йому дають завдання «закрий двері», показують 1-2 рази і цього вже цілком достатньо. Якщо це виходить, значить, програма освоєна, і заняття АВА-терапією більше не потрібні. Дитина починає далі освоювати інформацію з навколишнього середовища, як роблять це і зазвичай розвиваються малюки, не страждають на аутизм.ава терапія що це таке

 

Від чого залежить ефективність корекції аутизму у дитини?


Для поелементного розучування і відточування десятків дій і предметів необхідно досить багато зусиль і часу. Вважається, що для дітей з діагнозом «аутизм» АВА-терапія буде найбільш ефективна, якщо занять за даною методикою приділяти не менше 30-40 годин на тиждень. Починати займатися за такою програмою бажано до того, як дитині виповниться 6 років. АВА-Тарп ефективна і для більш старших діток. Але чим раніше все почнеться, тим краще буде кінцевий результат.

Переваги даної методики

Для дітей з аутизмом надзвичайно дієва АВА-терапія. Навчання полягає не просто в повторенні потрібної поведінки, професійний терапевт допомагає переносити дитині правильну модель з однієї ситуації в іншу. Найважливішою складовою у досягненні успіху є безпосередня участь батьків у програмі АВА.

Позитивні результати з'являються досить швидко. Згідно з дослідженнями засновника даної методики Івара Ловааса, близько половини дітей, які отримали корекцію за програмою АВА, можуть проходити навчання в звичайній школі. Стан і поведінку покращилися у понад 90% дітей із загального числа тих, хто отримав корекцію за даною методикою.

АВА-терапія дає можливість послідовно розвивати дитину, соціалізувати і вводити в суспільство. У дітей з аутизмом практично повністю зникають стереотипи. Методика АВА дозволяє дітям, які пізно звернулися до корекції (5-6 років), освоїти мову.

Програма охоплює всі сфери пізнання: від розвитку понятійного апарату до становлення і вдосконалення побутових навичок самообслуговування.аутизм ава терапія

Недоліки методики


На жаль, АВА-терапія не може бути застосована на початковому етапі, якщо дитина з аутизмом відчуває страх перед чужими людьми. Програма досить жорстка, використовувати її слід акуратно. Батьки і морально, і фізично повинні бути готові до повної віддачі, робота проводиться постійно, система заохочень і покарань не порушується. Перерви або ослаблення роботи не бажано, так як це може позначитися на результаті. Важливо розуміти, що дитину не дресирують, а тренують - навчають навичкам шляхом їх багаторазового повторення. Для роботи за даною методикою необхідно повне послух дитини, а домогтися його буває іноді досить складно. Контролювати заняття за такою програмою дуже важливо, однак і вдома слід спробувати організувати систему розвитку, яка відповідала б корекційного планом.заняття ава терапією

Можливі труднощі


Мотивація дітей з діагнозом «аутизм» дещо відрізняється від такої у звичайних малюків. Важливо виявити, що дитину може зацікавити, буде його мотивувати. Схвалення або осуд для дітей-аутистів малоефективно, на початковому етапі похвала може бути поєднана з реальною нагородою. Такі малюки не можуть тривалий час зосереджувати увагу на чому-небудь і часто відволікаються, тому важливо заняття проводити в тиші, завдання розділяти на маленькі відрізки. Повторення компенсує сповільненість в навчанні, абстрактні поняття пояснюють максимально простими фразами. Після того як дитина навчиться вільно спілкуватися з учителем один на один, можна запропонувати йому спілкування з двома людьми і так поступово збільшувати кількість оточуючих. У таких дітей малоефективний навик спостереження, тому застосовується імітація. Правильному навчанню заважає самостимуляция - розгойдування, ляскання в долоні. Діти-аутисти не розрізняє істотний і несуттєвий стимул, їхня реакція іноді може бути надто вираженою або, навпаки, дуже слабкою. Щоб отримати інформацію, вони найчастіше покладаються на зір, а не на слух. Діти, добре сприймають інформацію на слух, найбільш успішно розвиваються за програмою АВА.метод ава терапії

АВА-терапія, мабуть, є єдиним методом корекційної роботи з дітьми-аутистами, який викликає таку кількість суперечок і дискусій. Різні невдоволення породжує або застаріла інформація, або некваліфіковані АВА-фахівці, яких сьогодні достатньо багато, так як дана програма стає все більш популярною. Ефективність роботи найбезпосереднішим чином залежить від кваліфікації фахівця, тому вибирати його необхідно дуже ретельно.
 

рограми АВА полягає в тому, що будь-яка поведінка тягне за собою наслідки, і коли це дитині подобається, він буде повторювати ці дії, якщо ж не подобається - не буде.